ESG

Duurzaam beleggen is belangrijk en het Aescap investment team houdt sinds de oprichting rekening met ESG-factoren (Environmental, Social & Governance) bij de selectie van de portfolio bedrijven. Door daar waar nodig de dialoog met bedrijven aan te gaan omtrent ESG-factoren, streven wij ernaar om bedrijven te stimuleren om te handelen met het welzijn van mensen in gedachten. De Aescap fondsen focussen zich met hun investeringen op bedrijven die behandelingen ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en de maatschappij als geheel ten goede komen. Daarnaast zijn wij in het bijzonder geïnteresseerd in bedrijven die geneesmiddelen en/of medische appratuur ontwikkelen en op de markt brengen die de overall kosten van de zorg naar beneden brengen.

ESG bij de Aescap fondsen

Wij benaderen ESG-factoren op twee manieren. Ten eerste worden duurzaamheidsrisico’s gemonitord volgens de ‘Materiality Map’ van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) om risico’s te signaleren die van belang zijn voor biotechnologie, farmaceutische en life sciences ondernemingen. Ten tweede bevorderen de Aescap fondsen een sociaal kenmerk in overeenstemming met artikel 8 van de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Beide benaderingen worden hieronder in meer detail uitgewerkt.

Duurzaamheidsrisico’s

Voor biotechnologie, farmaceutical of life sciences bedrijven waar de fondsen zich op richten worden de volgende duurzaamheidsrisico’s geacht van belang te zijn voor investeerders als de Aescap fondsen:

 • Veiligheid en kwaliteit van klinische trials en hun participanten
 • Toegang tot, betaalbaarheid en prijsstelling van medicijnen
 • Medicatieveiligheid, gebreken, inadequate openbaarmaking van risico’s bij preklinische en klinische studies
 • Follow-up en ondersteuning van patiënten bij producten in studieverband en na het op de markt brengen daarvan
 • Ethiek bij marketing richting medisch specialisten en patiënten
 • Aannamebeleid van personeel, diversiteit en inclusie
 • Kwaliteit en veiligheid van voorraadketen beheer
 • Excessieve prijsstelling en concurrentievervalsing

SFDR Productinformatie Promotie Sociaal Kenmerk

Samenvatting Aescap Life Sciences
Aescap Life Sciences (“Het Fonds”) streeft naar waarde creatie door te beleggen in beursgenoteerde aandelen van biotechnologische ondernemingen en mogelijk ook in ondernemingen op het gebied van diagnostiek en/of medische apparatuur. Het fonds streeft naar een gemiddeld jaarlijks nettorendement (na aftrek van kosten) van minimaal 20%+ op middellange termijn. Het zal doorgaans investeren in bedrijven die het potentieel hebben om hun aandelenprijs (meer dan) te verdubbelen over een periode van maximaal 4-5 jaar.

Naast het doel om een financieel rendement voor investeerders te behalen, bevordert het fonds ook een sociaal kenmerk. De investeringen van het Fonds zijn voornamelijk gericht op het onderzoek naar, de ontwikkeling van of de productie van behandelingen/oplossingen voor ziekten met een hoge onvervulde medische behoefte. Een hoge onvervulde medische behoefte is gedefinieerd als ziekten die worden gekenmerkt door een (ontoereikendheid van) beschikbare behandelingen, die ernstige gevolgen hebben voor de patiënt, en de zorgsystemen die voorkomen in de regio’s waar de onderneming momenteel de huidige of toekomstige product(en) op de markt brengt of van plan is te gaan distribueren.

Het Fonds streeft ernaar een portefeuille samen te stellen van ongeveer 20 ondernemingen die een bijdragen aan het sociale kenmerk, en waarvan minimaal 30% (van het belegd vermogen van het Fonds) als duurzaam wordt beschouwd. Belegd vermogen is het Fondsvermogen, exclusief liquide middelen.

Naast het vaststellen van de duurzaamheidsrisico’s voor iedere investering die materieel worden beschouwd op basis van de Sustainability Accounting Standards Board (“SASB”), analyseert het Fonds als onderdeel van het due diligence-proces ook de mate waarin de onderneming op deze duurzaamheidsrisico’s is voorbereid. Het Fonds houdt rekening met de Principle Adverse Impact (“PAI”) om te bepalen of een belegging als duurzaam kan worden beschouwd. Het Fonds onderzoekt de processen en het beleid van iedere (potentiële) investering op ecologische- en sociale risico’s zoals gedefinieerd door de SASB voor de biotechnologie en farmaceutische sector en door de PAI-indicatoren.

Het monitoren van investeringen met betrekking tot hun prestaties op ecologisch -, sociaal en goed bestuur gebied (“ESG”) vindt maandelijks plaats. Maandelijks wordt er gerapporteerd op de materiele duurzaamheidsrisico’s, het aandeel investeringen van het belegd vermogen wat bijdraagt aan het sociale kenmerk en het aandeel investeringen welke als duurzaam is aangemerkt.

Het Fonds treedt in contact met ondernemingen om hun ESG-prestaties te verbeteren door zogeheten engagement. Engagement kan bestaan uit individuele overleggen met het management, gegevens verzoeken aan een Investor Relations afdeling, sturing om beleid en de praktijken binnen ondernemingen te verbeteren of formeel stemmen wanneer dat nodig wordt geacht.

Er wordt maandelijks en per kwartaal gerapporteerd over de financiële resultaten. Het Fonds publiceert een jaarlijks engagementverslag waarin de engagement activiteiten van de portfolio manager worden belicht.

Samenvatting Aescap Genetics
Aescap Genetics (“het Fonds”) streeft naar waarde creatie door te beleggen in beursgenoteerde aandelen van biotechnologische ondernemingen met een specialisatie in genetica. Het investeert in zeer innovatieve ondernemingen die nieuwe genetische medische behandelingen ontwikkelen en op de markt brengen, zoals gen-, RNA- en celtherapieën. Het kan in beperkte mate ook beleggen in ondernemingen die medische genetische diagnostiek ontwikkelen en op de markt brengen. Het fonds streeft naar een gemiddeld jaarlijks nettorendement (na aftrek van kosten) van minimaal 20%+ op middellange termijn. Het zal typisch investeren in bedrijven met het potentieel om hun aandelenprijs (meer dan) te verdubbelen over een periode van maximaal 4-5 jaar.

Naast het doel om een financieel rendement voor investeerders te behalen, bevordert het fonds ook een sociaal kenmerk. De investeringen van het Fonds zijn voornamelijk gericht op het onderzoek naar, de ontwikkeling van of de productie van behandelingen/oplossingen voor ziekten met een hoge onvervulde medische behoefte. Een hoge onvervulde medische behoefte is gedefinieerd als ziekten die worden gekenmerkt door een (ontoereikendheid van) beschikbare behandelingen, die ernstige gevolgen hebben voor de patiënt, en de zorgsystemen die voorkomen in de regio’s waar de onderneming momenteel de huidige of toekomstige product(en) op de markt brengt of van plan is te gaan distribueren.

Het Fonds streeft ernaar een portefeuille samen te stellen van ongeveer 18 ondernemingen die een bijdragen aan het sociale kenmerk, en waarvan minimaal 30% (van het belegd vermogen van het Fonds) als duurzaam wordt beschouwd. Belegd vermogen is het Fondsvermogen, exclusief liquide middelen.

Naast het vaststellen van de duurzaamheidsrisico’s voor iedere investering die materieel worden beschouwd op basis van de Sustainability Accounting Standards Board (“SASB”), analyseert het Fonds als onderdeel van het due diligence-proces ook de mate waarin de onderneming op deze duurzaamheidsrisico’s is voorbereid. Het Fonds houdt rekening met de Principle Adverse Impact (“PAI”) om te bepalen of een belegging als duurzaam kan worden beschouwd. Het Fonds onderzoekt de processen en het beleid van iedere (potentiële) investering op ecologische- en sociale risico’s zoals gedefinieerd door de SASB voor de biotechnologie en farmaceutische sector en door de PAI-indicatoren.

Het monitoren van investeringen met betrekking tot hun prestaties op ecologisch -, sociaal en goed bestuur gebied (“ESG”) vindt maandelijks plaats. Maandelijks wordt er gerapporteerd op de materiele duurzaamheidsrisico’s, het aandeel investeringen van het belegd vermogen wat bijdraagt aan het sociale kenmerk en het aandeel investeringen welke als duurzaam is aangemerkt.

Het Fonds treedt in contact met ondernemingen om hun ESG-prestaties te verbeteren door zogeheten engagement. Engagement kan bestaan uit individuele overleggen met het management, gegevens verzoeken aan een Investor Relations afdeling, sturing om beleid en de praktijken binnen ondernemingen te verbeteren of formeel stemmen wanneer dat nodig wordt geacht.

Er wordt maandelijks en per kwartaal gerapporteerd over de financiële resultaten. Het Fonds publiceert een jaarlijks engagementverslag waarin de engagement activiteiten van de portfolio manager worden belicht.

Alle onderstaande informatie is van toepassing op zowel het Aescap Life Sciences Fund als het Aescap Genetics Fund (“de Fondsen”).

Geen duurzame beleggingsdoelstelling
Deze producten promoten ecologische of sociale kenmerken, maar hebben geen duurzame belegginsgdoelstelling. De Fondsen streven naar een minimum aandeel van 30% duurzame beleggingen die bijdragen aan het sociale kenmerk.

 1. De fondsen zullen bij de analyse om een investering als duurzaam aan te merken rekening houden met de PAI-indicatoren. De Fondsen onderzoeken de processen en het beleid van iedere (potentiële) investering op ESG risico’s zoals gedefinieerd door de SASB voor de biotechnologie en farmaceutische sector en de ongunstige effecten van de zoals meegenomen in de PAI-indicatoren. Daarnaast sluiten de fondsen potentiële investeringen uit met een geschiedenis van onvoldoende prestaties op ESG-gebied gekeken naar de optimale werkwijzen zoals bestaan in de sector. Onvoldoende prestaties kunnen bestaan uit onvoldoende bestaand ESG-beleid of onvoldoende plannen om ESG-prestaties te verbeteren aan de hand van de PAI-indicatoren.
  De Fondsen prioriteren de PAI-indicatoren in respectievelijk “zeer belangrijk” en “belangrijk”, op basis van hun relevantie voor de biotechnologiesector en de specifieke gebieden waarop ondernemingen waarschijnlijk ongunstige effecten genereren. Twee van de verplichte PAI-indicatoren worden niet relevant geacht voor de bedrijven waarin de fondsen investeren. De PAI rapporten van de fondsen bevatten een gedetailleerde uitleg van de in aanmerking genomen PAI’s. Als de fondsen van mening zijn dat een investering een negatief effect/ significante schade dreigt te hebben op meer dan 1 van de zeer belangrijke indicatoren of op 5 of meer van de belangrijke indicatoren, dan kan de investering niet als duurzaam worden aangemerkt. De investering kan echter wel bijdragen aan het sociale kenmerk van de fondsen.
 2. Elke analyse bevat een controle of de investering afgestemd is op de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de acht fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Meer informatie in het Pre-Contractual Disclosure Document,het Aescap Life Sciences PAI Report en het Aescap Genetics PAI Report.

Ecologische – of sociale kenmerken van het financiële product
Naast de financiële doelstelling van beide Fondsen promoten zij ook een sociaal kenmerk. De investeringen van beide fondsen zijn voornamelijk gericht op onderzoek naar, ontwikkeling van of productie van behandelingen/oplossingen voor ziekten met een hoge onvervulde medische behoefte.

Het Aescap investeringsteam heeft de heterogeniteit achter dit begrip overwogen en vastgesteld dat deze soorten ziekten (bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, artrose, diabetes, multiple sclerose, obesitas, kanker, de ziekte van Parkinson) worden gekenmerkt door (ontoereikendheid van):

 • beschikbare behandelingen,
 • die ernstige gevolgen hebben voor de patiënt,
 • en ernstige gevolgen hebben voor de zorgsystemen die voorkomen in de regio’s waar de onderneming momenteel de huidige of toekomstige product(en) op de markt brengt of van plan is te gaan distribueren.

De Fondsen zijn van mening dat tekortkomingen op deze drie punten overeenkomen met wat een onvervulde medische behoefte is in de biotechnologie, farmaceutische of life sciences sector.

Meer informatie in het Pre-Contractual Disclosure Document.

Beleggingsstrategie Aescap Life Sciences
Aescap Life Sciences (“het Fonds”) streeft naar waarde creatie door te beleggen in beursgenoteerde aandelen van biotechnologische ondernemingen en mogelijk ook in ondernemingen op het gebied van diagnostiek en/of medische apparatuur. Het Fonds streeft naar een gemiddeld jaarlijks nettorendement (na aftrek van kosten) van minimaal 20%+ op middellange termijn. Het zal typisch investeren in bedrijven die het potentieel hebben om hun aandelenprijs (meer dan) te verdubbelen over een periode van maximaal 4-5 jaar.

Gezien de bijzondere innovatiekracht van de biotechnologie en farmaceutische sector in West-Europa en Noord-Amerika zullen de meeste investeringen in deze geografische gebieden worden gedaan. Het Fonds heeft een gerichte portefeuille en investeert in ongeveer 20 bedrijven. Binnen deze focus is de portefeuille gediversifieerd over verschillende ziekten, ontwikkelingsfasen en geografische gebieden.

Beleggingsstrategie Aescap Genetics
Aescap Genetics (“het Fonds”) streeft naar waarde creatie door te beleggen in beursgenoteerde aandelen van biotechnologische ondernemingen met een specialisatie in genetica. Het investeert in zeer innovatieve ondernemingen die nieuwe genetische medische behandelingen ontwikkelen en op de markt brengen, zoals gen-, RNA- en celtherapieën. Het kan in beperkte mate ook beleggen in ondernemingen die medische genetische diagnostiek ontwikkelen en op de markt brengen. Het Fonds streeft naar een gemiddeld jaarlijks nettorendement (na aftrek van kosten) van minimaal 20%+ op middellange termijn. Het zal typisch investeren in bedrijven met het potentieel om hun aandelenprijs (meer dan) te verdubbelen over een periode van maximaal 4-5 jaar.

De ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd zijn actief in het concept van de precisiegeneeskunde. Het concept van precisiegeneeskunde is gebaseerd op het feit dat mensen verschillend reageren op dezelfde behandeling. Op basis van genprofielen en biomarkergegevens kan een patiënt vanaf het begin de juiste behandeling krijgen. Hierme wordt de oorzaak van een ziekte aangepakt in plaats van de symptomen te bestrijden.

Het Fonds heeft een gerichte portefeuille en investeert ongeveer 18 ondernemingen met het potentieel om hun aandelenprijs (meer dan) te verdubbelen over een periode van maximaal 4-5 jaar. Het streeft ernaar te investeren in bedrijven die wereldwijd zijn gevestigd, maar de meeste investeringen zullen waarschijnlijk worden gedaan in bedrijven in Europa en Noord-Amerika.

Voor beide Fondsen:

Het investeringsteam van beide Fondsen heeft een grondige kennis van de biotechnologie en farmaceutische sector en daarmee het vermogen om ondernemingen vanuit zowel financieel als ESG-perspectief te begrijpen.

De ESG-evaluatie omvat een Good Governance-analyse, waarbij wordt nagegaan in hoeverre de beoogde investering voorbereid is op door de SASB vastgestelde materiële goed bestuur risico’s. Als blijkt dat een voorgenomen investering gemiddeld slecht is voorbereid op een van de onderzochte materiële goed bestuur risico’s, kunnen de Fondsen de belegging in hun portefeuilles opnemen en middels een traject van engagement de prestaties op goed bestuur verbeteren.

Meer details in het prospectus van Aescap Life Sciences en Aescap Genetics.

Aandeel beleggingen
De Fondsen streven ernaar om een zo groot mogelijk deel van zijn portefeuille te laten bijdragen aan het sociale kenmerk en streven naar een minimum aandeel van 30% duurzame beleggingen (van het belegd vermogen van de individuele Fondsen). Het belegd vermogen bestaat uit:

 • beursgenoteerde aandelen van biotechnologie of farmaceutische ondernemingen en mogelijk ook ondernemingen op het gebied van diagnostiek en/of medische apparatuur.
 • warrants van dergelijke ondernemingen. Vaak worden deze warrants ontvangen als onderdeel van een aandelenemissie door een onderneming.

Andere posities binnen de Fondsen kunnen zijn:

 • Contanten: de fondsen kunnen contanten aanhouden die vrij beschikbaar zijn voor belegging of contanten voor portefeuillebeheer.
 • Leningen: de fondsen kunnen tijdelijk (niet langer dan één maand) tot 10% van zijn NAV lenen voor doeleinden van portefeuillebeheer of om te profiteren van een beleggingsopportuniteit.
 • Niet-gebonden activa: deelnemingen waarvan de activiteiten niet bijdragen tot het sociale karakter van de fondsen. Voor niet-gebonden activa wordt ten minste een materiële ESG-risicoanalyse uitgevoerd op basis van de normen van de SASB.

Meer details in het prospectus van Aescap Life Sciences en Aescap Genetics.

Monitoring van ecologische- of sociale kenmerken
De Fondsen definiëren een investering die bijdraagt aan het sociale kenmerk van de Fondsen, als een investering gericht op het onderzoek naar, de ontwikkeling van of de productie van behandelingen/oplossingen voor ziekten met een hoge onvervulde medische behoefte.

De Fondsen zullen per investering analyseren welk percentage van de activiteiten gerelateerd is aan de ontwikkeling van geneesmiddelen voor ziekten met een hoge onvervulde medische behoefte.

De Fondsen monitoren de promotie van het sociale kenmerk:

 • Maandelijks door inzicht te hebben in het aandeel van de investeringen die bijdragen aan de promotie van het sociale kenmerk promoten alsmede het aandeel van duurzame beleggingen
 • Maandelijks door inzicht te hebben in de gevoeligheid van de portfolio’s van de Fondsen naar duurzaamheidsrisico’s. Deze gevoeligheid wordt beoordeeld en besproken in de maandelijkse vergaderingen.
 • Ontwikkelingen bij de investeringen op het gebied van ESG-prestaties.

De Fondsen rapporteren over de promotie van het sociale kenmerk:

 • jaarlijks over het percentage investeringen die bijdragen aan de promotie van het sociale kenmerk promoten alsmede het aandeel van duurzame beleggingen
 • jaarlijks over de engagement-prioriteiten van investeringen aan de hand van de bevindingen bij de ESG analyses en het bijhouden van de ongunstige effecten van de investering middels de PAI-indicatoren.

De ondernemingen waarin de Fondsen investeren, moeten niet alleen sterke financiële cijfers hebben, een goed management hebben en aan de regelgeving voldoen, ze moeten ook hun ESG-prestaties waar mogelijk blijven verbeteren. Het Aescap investeringsteam heeft een lange geschiedenis van investeren in en betrokkenheid zijn bij biotechnologie ondernemingen.

Engagement met small-cap ondernemingen kan zeer effectief zijn en de Fondsen kunnen daarmee een concrete en directe invloed hebben op hun beleid en praktijken.

Meer informatie in het Pre-Contractual Disclosure Document.

Methodologieën voor ecologische- of sociale kenmerken
De Fondsen gebruiken de volgende methodologieën om te meten hoe investeringen bijdragen aan het sociale kenmerk van de Fondsen:

 • De Fondsen passen de Materiality Map van de SASB toe om te bepalen welke duurzaamheidsrisico’s van wezenlijk belang zijn om in het investeringsbesluitvormingsproces mee te nemen. De SASB heeft meer dan 25 duurzaamheidsrisico’s geïdentificeerd, verdeeld over de E (ecologisch), S (sociaal) en G (goed bestuur) onderwerpen. Afhankelijk van de sector waarin de investering actief is, worden deze risico’s aangemerkt als 1) niet materieel, 2) waarschijnlijk niet materieel, 3) waarschijnlijk materieel. Om een risico als waarschijnlijk materieel aan te merken, heeft de SASB vastgesteld dat het risico voor meer dan 50% van de ondernemingen in die sector, een aanzienlijke invloed heeft op de financiële positie of de operationele activiteiten. De Fondsen zorgen voor een analyse op basis van beleid, praktijken en incidenten om te bepalen of de waarde van de investering naar schatting laag, gemiddeld of hoog gevoelig is voor materiële duurzaamheidsrisico’s.
 • De Fondsen bepalen of een bedrijf in aanmerking komt om bij te dragen aan het bereiken van het sociale kenmerk voor beide Fondsen als:
  • Voor een bedrijf met product(en) op de markt dat de afgelopen 3 jaar winstgevend was: > 50% van de producten die het op de markt brengt gericht zijn op de behandeling van ziekten met een hoge onvervulde medische behoefte
  • Voor een onrendabele onderneming met product(en) op de markt of voor een onderneming zonder product(en) op de markt: > 50% van haar pijplijnprogramma’s en producten op de markt zijn gericht op de behandeling van ziekten met een hoge onvervulde medische behoefte
   Als een onderneming in aanmerking komt, dan wordt het werkelijke percentage pijplijnprogramma’s en/of producten op de markt die een hoge onvervulde medische behoefte aanpakken, gebruikt in de berekening welke proportie van het beheerd vermogen van de Fondsen dat het sociale kenmerk promoot, in verhouding tot het gewicht van die investering in de portefeuille. Als een bedrijf niet in aanmerking komt, telt het voor 0% mee in de berekening van de proportie van het beheerd vermogen dat het sociale kenmerk promoot.

Meer informatie in het Pre-Contractual Disclosure Document.

Databronnen en –verwerking
De Fondsen gebruiken gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Sourcing van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd
 • Toezicht op de duurzaamheidsrisico’s
 • Rapportage over PAI-indicatoren en engagement activiteiten

Gegevens gebruikt en verwerkt om de promotie van het sociale kenmerk te bereiken of voor rapportage op de PAI-indicatoren zijn:

 • Bronnen: Openbaar beschikbare financiële gegevens van ondernemingen, ondernemingsbeleid, jaarverslagen en ESG-ratings van externe entiteiten. Opgevraagde data verschaft door de ondernemingen op PAI-indicatoren.
 • Kwaliteit van de data: Een (potentiële) investering moet bereid zijn informatie te communiceren en/of te delen over de relevante onderwerpen en risicofactoren voor het ESG-beleid van de fondsen (bv. SASB, PAI). De investering kan niet verantwoordelijk zijn voor onvoldoende bekendmaking van gebreken of veiligheidskwesties met betrekking tot een of meer van zijn producten.
 • Wijze waarop data wordt verwerkt: de Fondsen verwerken gegevens van investeringen via een softwareleverancier en controleren de ontvangen gegevens. Geen data wordt verder verwerkt dan intern toegepast in de voorbereiding en uiteindelijk publicatie van communicatie naar investeerders.

Methodologische en data beperkingen
De Fondsen verwachten dat de huidige methodologieën en dataverwerking beperkingen zullen ondervinden terwijl de small cap ondernemingen waarin geïnvesteerd wordt overgaan op nieuwe rapportagemethoden die vereist zijn krachtens de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”). Naarmate de financiële diensten sector de nieuwe rapportage methodieken eigen maakt zal de beschikbaarheid van ESG-data van ondernemingen en de biotechnologie en farmaceutische sector toenemen.

Due Diligence
De Fondsen volgen de onderstaande beleggingsprocessen, met inbegrip van due diligence:

 1. Sectordekking: alle ondernemingen in de biotechnologie en farmaceutische sector worden jaarlijks beoordeeld aan de hand van onderzoek, screening, data-analyse en verzamelde informatie bij on-site zoeken.
 2. Identificatie van voorsprong ten opzichte van de markt: Met behulp van eigen financiële modellen toetst het investeringsteam op kwartaalbasis de verwachtingen die zij heeft voor een onderneming tegen marktverwachtingen.
 3. Opbouw van de beleggingsthese: Ondernemingen worden maandelijks beoordeeld om in kaart te brengen in hoeverre zij in de portefeuille van ieder fonds passen. Een analyse in hoeverre en onderneming bijdraagt aan het sociale kenmerk van de maakt hier deel van uit.
 4. Constante monitoring: nadat het team overtuigd is van een (potentiële) investering in een onderneming neemt de Portfolio Manager een investeringsbeslissing. De bevindingen op het gebeid van ESG-prestaties van de onderneming, duurzaamheidsrisico’s en ongunstige effecten van een investering worden gecombineerd om de engagementprioriteiten te bepalen.
 5. Alle investeringen en hun bijdrage aan het sociale kenmerk van de Fondsen worden jaarlijks gecontroleerd door een externe derde partij.

Meer informatie in het Pre-Contractual Disclosure Document.

Engagementbeleid
De Fondsen voeren op de volgende wijze hun engagement beleid uit:

 1. Continuerend bijdragen aan het sociale kenmerk dat de Fondsen promoten: De duurzaamheidsrisico en PAI indicatoren analyses voor de investeringen van de Fondsen worden regelmatig gerevalueerd. Materiële wijzigingen in beide analyses zullen zich naar verwachting niet vaak voordoen.
 2. Stemgedrag: Als actieve belegger gaan de Fondsen regelmatig de dialoog aan met ondernemingen over een breed scala aan onderwerpen, waaronder ESG en andere factoren die verband houden met de fundamentele investeringen. Via de regelmatige monitoring en screening wordt de dialoog aangegaan wanneer de Fondsen een probleem vaststellen. De Fondsen gaat de dialoog aan met een investering via vergaderingen/gesprekken met het management of de voorzitter van de onderneming, e-mailcommunicatie met investeerdersrelaties of vertegenwoordigers van de onderneming over specifieke kwesties, bedrijfsbezoeken, interacties met externe sectordeskundigen of andere deelnemers aan de sector en actie via formele stemming wanneer dat nodig wordt geacht
 3. De voortgang van de ESG-prestaties van de portefeuille en de engagementactiviteiten van beide Fondsen worden gerapporteerd in een jaarlijkse engagementverslag.

Meer details in het Aescap Life Sciences PAI Report en het Aescap Genetics PAI Report.

Aangewezen referentiebenchmark
De Fondsen vergelijken hun ESG-prestaties niet met een benchmark of index.

ESG